1. Definities

BOTN: Battle of the North

ORGANISATIE: De organisatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van BOTN

ATLEET: De atleet die deelneemt aan de qualifier en/of finale van BOTN

QUALIFIER: Het kwalificatietoernooi voor de finale van BOTN

FINALE: Het finaletoernooi van BOTN

2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze voorwaarden & wedstrijdregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de ORGANISATIE en de ATLEET waarop de ORGANISATIE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden & wedstrijdregels kunnen te allen tijden gewijzigd worden door de ORGANISATIE en de meest actuele versie is altijd te vinden op www.battleofthenorth.nl.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.3 ATLETEN onderwerpen zich aan de door de ORGANISATIE aangewezen toezichthoudende begeleiding, gegeven instructie en reglementen en verklaren deze na te leven. Indien ATLETEN de instructies en/of reglementen overtreden, dan is dat een reden voor de ORGANISATIE om de ATLEET in kwestie verdere toegang tot BOTN te ontzeggen. In een dergelijk geval heeft de ATLEET geen recht op teruggave van de betaalde bedragen.

3. Deelname

3.1 Deelname aan BOTN is enkel voor ATLETEN die lid zijn van een CrossFit affiliate.

3.2 Deelname aan zowel de QUALIFIER als de FINALE is op eigen risico. Zie 9.1.

3.3 Deelnemen aan BOTN kan in een van de onderstaande categorieën.

  • Elite
  • Master 35+ (geboren op of voor 17 december 1983)

3.4 Er is geen minimale leeftijd gesteld aan ATLETEN van BOTN. ATLETEN onder de 18 jaar moeten voor de FINALE expliciet toestemming kunnen overleggen van een ouder/verzorger.

3.5 Voor deelname aan de QUALIFIER en de FINALE dienen ATLETEN een ticket te kopen. Tickets zijn te koop via de website van BOTN, www.battleofthenorth.nl. Een ticket is persoonsgebonden. Doorverkopen is niet toegestaan. Restitutie van het bedrag van gekochte tickets voor deelname aan de QUALIFIER of de FINALE is niet mogelijk.

3.6 Voor deelname aan de FINALE zal er door de ATLEET eerst deelgenomen moeten worden aan de QUALIFIER. Echter is de ORGANISATIE gerechtigd om in elke fase van het toernooi ATLETEN uit te nodigen om deel te nemen aan de competitie, ook als dit ten koste gaat van een reguliere startplek. Hiervan zal enkel en alleen gebruik gemaakt worden als dit BOTN ten goede komt, commercieel ofwel sportief.

3.7 De organisatie behoud zich het recht om ATLETEN een wildcard te geven. Met deze wildcard hoeven zij de QUALIFIER niet te doen, en plaatsen zij zich direct voor de FINALE.

4. QUALIFIER van BOTN

4.1 Voor deelname aan de QUALIFIER dienen ATLETEN een ticket te kopen via de website van Competition Corner. De inschrijving sluit op 23 december 2018 om 23:59 uur.

4.2 Ticketverkoop voor de QUALIFIER verloopt in drie fases

  • Early Bird, van start t/m 14 oktober 2018 voor €12,50
  • Regular, van 15 oktober t/m 16 december 2018 voor €17,50
  • Last minute, van 17 t/m 23 december 2018 voor €20,-

4.3 De QUALIFIER zal plaatsvinden in de eigen box van de deelnemende ATLEET of in een andere aangesloten box met toestemming van beide box eigenaren. Dit dient een officiële CrossFit box te zijn.

4.4 De QUALIFIER zal bestaan uit meerdere workouts.

4.5 De QUALIFIER dient uitgevoerd worden van 17 t/m 23 december 2018. De workouts voor de QUALIFIER zullen op 17 december om 12:00 uur bekend gemaakt worden via de website van BOTN en Competition Corner.

4.6 De ATLEET moet alle workouts op dezelfde dag en in de vastgestelde volgorde uitvoeren.

4.7 Het is toegestaan om de QUALIFIER meerdere malen uit te voeren. Bij herhaling dienen alle workouts weer opnieuw uitgevoerd te worden en op dezelfde dag. Het beste resultaat dient ingeleverd te worden. Hierbij mogen geen scores gecombineerd worden.

4.8 Elke ATLEET moet de QUALIFIER uitvoeren onder toezicht van een judge. Deze judge moet een trainer/begeleider zijn van de eigen box. De naam van de judge wordt ingevoerd bij het invoeren van de score in Competition Corner.

4.9 De ORGANISATIE voorziet alle ATLETEN van een scoringsformulier met betrekking tot de QUALIFIER. Deze is te vinden op Competition Corner en de website.

4.10 De ATLEET is verplicht om zijn/haar qualifier te filmen om deel te kunnen nemen aan de FINALE. Na afloop van de QUALIFIER is de ATLEET verplicht om het beeldmateriaal in zijn/haar bezit te houden tot en met ten minste 18 januari 2019. De ORGANISATIE kan steekproefsgewijs en/of ter controle filmpjes opvragen bij de ATLEET. Als de ATLEET niet in staat is om zijn/haar filmopname te tonen aan de ORGANISATIE, wordt de ATLEET uitgesloten van deelname aan de FINALE. De videolink dient gelijk bij het inleveren van de score te worden ingevoerd in Competition Corner.

4.11 De uitslagen van de QUALIFIER dienen uiterlijk 23 december 2018 om 23:59 uur ingeleverd te zijn via Competition Corner door de atleet zelf. De ATLEET blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het indienen van de uitslagen.

4.12 De score van de atleet wordt gevalideerd door de judge via Competition Corner. Het valideren dient voor maandag 24 december 23:59 uur te gebeuren.

5. FINALE van BOTN

5.1 De FINALE zal op zaterdag 19 en zondag 20 januari 2019 plaatsvinden in MartiniPlaza te Groningen, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen. 

5.2 Op basis van de QUALIFIER kwalificeren de beste 152 ATLETEN zich voor de Finale.

  • Heren: #1 t/m #32 uit de Qualifier worden uitgenodigd voor de A-Finale op zondag 20 januari 2019.
  • Heren: #33 t/m #80 uit de Qualifier worden uitgenodigd voor de B-Finale op zaterdag 19 januari 2019.
  • Dames: #1 t/m #24 uit de Qualifier worden uitgenodigd voor de A-Finale op zondag 20 januari 2019.
  • Dames: #25 t/m #56 uit de Qualifier worden uitgenodigd voor de B-Finale op zaterdag 19 januari 2019.
  • Masters 35+: de beste 8 heren en 8 dames worden uitgenodigd voor de Finale op zondag 20 januari 2019.

5.3 Deelname aan de FINALE is op basis van de uitslagen van de QUALIFIER. De hoogst gekwalificeerde ATLETEN zullen uitgenodigd worden voor deelname aan de FINALE. Indien een ATLEET zijn/haar plaats in de FINALE niet invult, wordt de eerstvolgende gekwalificeerde ATLEET uitgenodigd.

5.4 Voor deelname aan de FINALE dienen ATLETEN een ticket te kopen via de website van Competition Corner. De atleet zal hiervoor een uitnodiging krijgen per e-mail.

5.5 Deelnemers aan de FINALE (definitieve leaderboard) wordt uiterlijk 1 januari 2019 bekendgemaakt via Competition Corner.

5.6 De FINALE zal bestaan uit meerdere workouts. Deze zullen op de wedstrijddag bekend gemaakt worden in een briefing door de ORGANISATIE. Dit is het enige moment waarop dit wordt gedaan. Elke ATLEET wordt verwacht hierbij aanwezig te zijn. Het exacte tijdstip wordt van tevoren gecommuniceerd naar alle ATLETEN.

5.7 Zodra de ATLEET het wedstrijdveld betreden heeft is het niet meer toegestaan om materiele ondersteuning (water, tape, magnesium, etc.) te ontvangen van toeschouwers en coaches.

6. Jurering

6.1 Voor de QUALIFIER is de ATLEET zelf verantwoordelijk voor het regelen van een judge. Dit dient een trainer/verantwoordelijke te zijn van de box van de ATLEET, zie 4.8.

6.2 De ORGANISATIE draagt zorg voor judges tijdens de FINALE. Elke ATLEET dient de instructies van de judge op te volgen. Discussie aangaan met een judge is niet toegestaan. Het tegenspreken of vernederen van de judges is niet toegestaan. Wanneer dit wel gebeurt kan de ORGANISATIE besluiten de ATLEET te diskwalificeren en/of te verwijderen van het evenement.

6.3 Bij elke herhaling die niet voldoet aan de bewegingsstandaarden telt de herhaling niet mee als score. De ATLEET is verantwoordelijk om zelf de bewegingsstandaarden zo duidelijk mogen te laten zien aan de judge. Wanneer dit niet duidelijk is, is er no-rep.

6.4 Zowel bij de QUALIFIER als bij de FINALE dient de ATLEET na afloop van de workout het scoreformulier te ondertekenen. Indien de ATLEET het niet eens is met de jurering kan hij/zij protest aantekenen, zie 7.1.

6.5 Wanneer de ATLEET bepaalde bewegingsstandaarden niet uit kan voeren zoals vastgesteld, dan dient de ATLEET dit voorafgaand aan de aan de judge te melden en te tonen. De judge zal na overleg met de head-judge laten weten of de beperking toelaatbaar is. Voor de QUALIFIER moet de ATLEET voorafgaand aan zijn/haar QUALIFIER contact zoeken met de ORGANISATIE om zijn/haar beperking toe te lichten.

6.6 Bij zowel de QUALIFIER als de FINALE worden er na elke workout punten verdeeld. De ATLEET met het beste resultaat krijgt 1 punt. De nummer twee krijgt 2 punten en nummer drie krijgt 3 punten, enzovoort. De ATLEET met de minste punten zal het hoogst geklasseerd worden.

6.7 Het aanraken van het wedstrijdmateriaal door judges is ontoelaatbaar, tenzij de ATLEET door materiaal in gevaar wordt gebracht.

6.8 Head-judges zijn gerechtigd een ATLEET te laten stoppen wanneer hij/zij het risico loopt om een blessure op te lopen.

6.9 De ORGANISATIE en/of een head-judge is gerechtigd een ATLEET van deelname uit te sluiten indien deze zich niet houdt aan het reglement en/of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de wedstrijd noodzakelijk wordt geacht.

6.10 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de ORGANISATIE.

7. Protesten

7.1 Formeel protest aantekenen met betrekking tot een QUALIFIER of de uitslag van de QUALIFIER kan bij de ORGANISATIE. Dit dient te geschieden vóór 7 januari 2019 23:59 uur per email aan info@battleofthenorth.nl.

7.2 Formeel protest aantekenen met betrekking tot een workout of jurering tijdens de FINALE kan via de Head Judge. Dit dient te geschieden direct na afloop van de desbetreffende workout en voordat de volgende workout in dezelfde categorie gestart is. Formeel protest aantekenen kan enkel en alleen gebeuren door een ATLEET.

7.3 Daar waar het reglement niet voorziet bepaalt de ORGANISATIE en/of Head Judge.

8. Kleding en attributen

8.1 ATLETEN die deelnemen aan de FINALE krijgen een T-shirt van de ORGANISATIE. Dit T-shirt mag gedragen worden maar is niet verplicht. De atleet dient gepast gekleed te zijn waarbij bewegingsstandaarden goed te zien zijn door juryleden.

8.2 Middelen voor veiligheid zijn toegestaan, echter mag dit geen voordeel bieden ten opzichte van andere atleten. Middelen die niet zijn toegestaan: gewicht ondersteunende en grip bevorderende middelen. Wel toegestaan, na eventuele controle van de head-judge, is: magnesium, polsbandjes (voor ondersteuning gewricht, niet voor grip bevordering), ondersteunende riem, bescherming voor handen, knie banden etc. Bevorderende grip materialen waar rubber of siliconen in zit zijn niet toegestaan, maar bescherming met leer is wel toegestaan.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De ORGANISATIE is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van ATLETEN, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De ATLEET is zich ervan bewust dat deelname aan de QUALIFIER en de FINALE risico’s met zich meebrengt en dat eventuele schade ten gevolge van de deelname voor eigen rekening en risico is. 

9.2 De ATLEET dient zorg te dragen dat hij/zij afdoende verzekerd is tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van letsel, ziekte of overleiden veroorzaakt door zijn deelname aan BOTN.

9.3 De ORGANISATIE is niet verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of diefstal aan eigen materiaal van de ATLEET.

9.4 De ORGANISATIE verzorgt haar activiteiten met gedegen en goed functionerende materialen. Kosten ten gevolge van schade of vernieling door onzorgvuldige omgang met het materiaal kunnen verhaald worden op de desbetreffende ATLEET.

9.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

10. Privacy

10.1 Door deelname aan BOTN verleent de ATLEET toestemming aan de ORGANISATIE tot het gebruik van de persoonsgegevens van de ATLEET voor het verzenden van informatie aan de ATLEET, voor interne geanonimiseerde data-analyse en tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten.

10.2 De in het kader van BOTN of de overeenkomst eventueel door of namens de ORGANISATIE gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de ORGANISATIE, ongeacht of deze aan de ATLEET of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. De ATLEET verleent bij voorbaat toestemming aan de ORGANISATIE voor openbaarmaking van gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de ATLEET zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van BOTN (inclusief commerciële uitingen).

11. Geschillen

11.1 Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de ATLEET, is de ATLEET verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de ORGANISATIE. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de ATLEET dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ORGANISATIE.

11.2 Op de voorwaarden & wedstrijdregels en eventuele andere rechtsbetrekkingen die tussen de ORGANISATIE enerzijds en de ATLEET anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van Groningen.

12. Overmacht

12.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de ORGANISATIE, zoals personeelsproblemen, vervoersproblemen, locatie omstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie de ORGANISATIE een en ander betrekt.

12.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

12.3 Mocht de FINALE in geval van overmacht geen doorgang vinden, dan zal door de ORGANISATIE getracht worden om een nieuwe datum te plannen om de FINALE doorgang te kunnen geven. Mocht dit niet lukken dan zullen de inschrijfkosten van de finaledag gerestitueerd worden.